1. Du må skrive søknaden saman med fastlegen din eller anna helsepersonell.
  2. Dersom søknaden gjeld UngRehab må den merkast «UngRehab ved AiR».
  3. Om du får tildelt plass, får du svar i brevform frå AiR.
  4. Personar frå heile landet kan søke om plass hjå oss.
  5. Du betalar ingen eigenandel for eit opphald på AiR-klinikk.

Søknad frå fastlegar og privatpraktiserande avtalespesialistar:

Send søknaden elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) v/ Sunnaas sykehus. Du finn informasjon om elektronisk søknad her.
Søknadar frå andre regionar skal sendast til regional koordinerande eining/vurderingseining i den aktuelle regionen.
Hugs å merke henvisninga med Rehabiliteringssenteret AiR as og kva type opphald pasienten skal søkast inn på (UngRehab, 4 veker ARR, KV, ARR delt opphald, ARR dag Oslo eller CFS/ME).

Søknad frå spesialisthelsetjenesta

• Sendast direkte til AiR-klinikk. Last ned skjema her:

Søknadsskjema word
Søknadsskjema PDF