1. Du må skrive søknaden saman med fastlegen din
    eller anna helsepersonell.
  2. Om du får tildelt plass, får du svar i brevform frå AiR.
  3. Personar frå heile landet kan søke om plass hjå oss.
  4. Du betalar ingen eigenandel for eit opphald på AiR-klinikk.

 

Viktige kriteriar for vurdering av søknad:

  • Helsesituasjonen til pasienten må vera tilstrekkeleg utgreidd.
  • Eit opphald hjå oss skal vera ein del av ein tiltaksplan der yrkesaktivitet er eit overordna mål.
  • Vårt døgnbaserte opphald kan vera nyttig der det lokalt ikkje er eit godt nok heilskapleg tilbod som kan styrke funksjon og arbeidshelse – eller der lokale tiltak er prøvd ut, utan at helsa har blitt god nok for å koma i arbeid.

Søknad frå fastlegar
og privatpraktiserande avtalespesialistar:

Send søknaden elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) v/ Sunnaas sykehus. For elektronisk søknad, søk på «RKE» i adresseregisteret.
Søknadar frå andre regionar sendast til vurderingseininga i den aktuelle regionen. For å finne rett vurderingseining, søk på «regional vurderingsenhet» i adresseregisteret.
Hugs å merke henvisninga med Rehabiliteringssenteret AiR AS og kva type opphald pasienten skal søkas inn på.

Søknad frå spesialisthelsetjenesta

• Sendast direkte til AiR-klinikk. Last ned skjema her:

Søknadsskjema word
Søknadsskjema PDF