Rehabilitering for personar med CFS/ME, 4-vekers opphald

Rehabiliteringstilbodet er for personar over 18 år med CFS/ME-diagnose, mild til moderat grad.

Vårt rehabiliteringstilbod byggjer på ein biopsykososial forståingsmodell. Det betyr at me ser CFS/ME-tilstanden som eit samspel mellom biologiske, psykiske og sosiale faktorar.

Under opphaldet jobbar du med å endre vedlikehaldande faktorar for tilstanden din. I rehabiliteringa tek me utgangspunkt i ressursane og rammevilkåra dine. Programmet baserar seg på kognitiv tilnærming og gradert opptrening.

Du må vera motivert for ha eit opphald hjå oss i fire veker, der du tek ansvar, er motivert for endring og deltek i eit gruppebasert program.

Innhald i programmet

Under opphaldet vil du vera delaktig i

 • Undervisinger
 • Gruppearbeid
 • Individuelle samtalar
 • Gradert trening
 • Utarbeiding av aktivitetsplan og rehabiliteringsplan
 • Bevegelsesgrupper
 • Avspenning
 • Turar

Meir om innhaldet

 • Primærkontaktoppfylging – Varer inntil 45 minutt. Individuell samtale, vanlegvis ei gong i veka, med fokus på vedlikehaldande faktorar, ressursar og erfaringar frå gjenomføring av aktivitetsplan og gradert trening.
 • Gradert trening – Varer 5-30 minutt. Låg til moderat intensitet, fem dagar i veka. Øktene gjenomførast i gruppe leia av idrettspedagog, og/eller som eigentrening. Lengda og intensiteten i aktiviteten tilpassast ditt funksjonsnivå.
 • Bevegelsesgruppe – Varer inntil 45 minutt. Rolege aktivitetar leia av fysioterapeut, basert på psykomotoriske prinsipp. Inneheld også avspenning.
 • Undervising – Varer inntil 60 minutt, pluss ti minuttars pause. I gruppe. Undervisingane handlar om aktivitetsplan, gradera trening, tilstandsforståing, søvn, merksemdstrening, kognitive tilnærmingar, arbeid og tida etter opphaldet.
 • Gruppearbeid – Varer inntil 60 minutt, inkludert ti minuttars pause. Gruppeprosess med mål om utarbeiding av individuell rehabiliteringsplan. Tre øker i løpet av opphaldet.
 • Temagrupper – Varer inntil 60 minutt, inkludert ti minuttars pause. Samtale i gruppe. Tema er gradera trening eller kognitive tilnærmingar. Du vel sjølv kva gruppe du deltek i. To økter i løpet av opphaldet.
 • Pårørendedag – Du oppfordrast til å invitere ein pårørande til å delta på pårørandedag. Innhaldet er informasjon om CFS/ME og tilbodet ved AiR, samt samtale om pårøranderolla. Pårørandedag blir gjennomført parallelt med deltakeranes aktivitet.

Om opphaldet

Du blir ein del av ei gruppe på 17 deltakarar. Teamet som fylgjer deg består av lege, psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut, idrettspedagog og arbeidskonsulent. Opphaldet inneheld i hovudsak gruppeaktivitetar. I tillegg har du individuell oppfylging av ein kontaktperson i teamet. I ei kartleggingssamtale ved oppstart blir ytterlegare behov for individuell oppfylging klarlagt.

Normal vekedag for deg byrjar med morgonmøte med teamet kl. 08.45. Deretter består det daglege programmet vanlegvis av to aktivitetar: ein kognitiv økt (undervising, gruppearbeid, samtalar) og ein fysisk aktivitet (gradert trening, bevegelsesgruppe, tur). Det fastsette programmet er ferdig seinest 15.30. I tillegg blir det måltid i kantina, forflytning rundt på området og valfri sosial deltaking og fritidsaktivitetar.

For at du skal få best mogleg nytte av rehabiliteringsopphaldet bør du ha eit funksjonsnivå der du kan delta i desse beskrivne aktivitetane.

Her kan du sjå eit eksempel på timeplan for CFS/ME-rehabiliteringsopphaldet.

Praktisk informasjon

Du får tildela eige rom med dusj og toalett. Under opphaldet er du sjølv ansvarleg for reinhald av rommet. Rommet ligg om lag 140 meter frå fellesbygget der du et måltida og deltek på aktivitetar og undervising. Me har avgrensa moglegheiter til å skjerme for støy/lyd og lys i felleslokala.

Om du har behov for tilpassa diett, gje oss beskjed i god tid før opphaldet.

Opptaksområde

Heile landet.

Ventetid

Omlag 8 månader. Det hender at tildela plassar blir avbestilt. Gje oss gjerne beskjed om du har høve til å koma på kort varsel.