Om oss og historia vår

Om oss

Rehabiliteringssenteret AiR er landets leiande senter for arbeidsretta rehabilitering. Me driv 2 klinikkar (ved senteret i Rauland og poliklinikken i Oslo) med tilbod innan arbeidsretta rehabilitering og rehabilitering av CFS/ME. Desse tilboda er oppdrag frå Helse Sør-Øst RHF, og senteret er dermed ein del av spesialisthelsetenesta.

I tillegg er Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering lagt til oss. Dette er ei praksisnær kompetanseteneste som driv forsking, fagutvikling, nettverk og formidling til alle innan fagfeltet arbeid og helse.

Forsking, innovasjon og fagutvikling

Ved AiR er me opptekne av at tilboda våre skal vere kunnskapsbaserte. Me deltek difor i forskingsprosjekt, gjer løpande resultat- og kvalitetsmålingar av tenestene våre og driv aktivt innovasjonsarbeid.

Internasjonalt godkjent klinikk

Rehabiliteringssenteret AiR, inkludert styret, er akkreditert etter CARF sin standard Governance Standard Applied (2022-2024). CARF godkjenner/akkrediterer verksemder innan helse og rehabilitering og det arbeidet institusjonen gjer, både når det gjeld praksisen som allereie er etablert og arbeidet for stadig å bli betre.

Historia vår

Me ser helse og arbeid i samanheng. Det har me gjort heilt sidan starten.

Den fyrste pasienten kom til Rauland i 1986. Den gongen var det slitne industriarbeidarar som bedriftshelsetenesta ikkje hadde tilstrekkeleg tilbod til, som kom til AiR. Det var for det meste menn med muskel- og skjelettplager. Ideen var at fysisk aktivitet og frisk fjelluft skulle hjelpe.


Frå diagnosar til ressursar og muligheiter

Mot slutten av 1990-talet var det om lag like mange kvinner som menn som kom til oss. Plagene var meir samansette, både fysiske og lettare psykiske. Me vart meir opptekne av ressursar og moglegheiter hos brukarane våre, og mindre av diagnosar og problem. Fellesnemnar for brukarane var at dei hadde arbeid som mål, ikkje plager og sjukdomar. Det biopsykososiale perspektivet, der me ser heile mennesket i samanheng, vart styrkt.

Frå individ til gruppe

På denne tida starta me med gruppevise inntak, fordi me meiner at grupper er verksame. Å vera del av ei gruppe gjer at du får sosial trening, eit fellesskap som kan vare også etter opphaldet og trygge meistringsarenaer. I 2020 var 70% av deltakarane kvinner, med samansette diagnosar: Lettare psykiske plager, smerter og muskel- og skjelettplager. Gjennomsnittsalderen var 47 år.

CFS/ME

Frå 2014 starta senteret opp eit tilbod retta særskilt mot deltakarar med milde CFS/ME-diagnosar. Her er målet om arbeid nedtona. Tilbodet bygger på dei same elementa som me brukar i arbeidsretta rehabilitering. Me lyfter fram ressursar og moglegheiter og bidrar til at deltakarane kan meistre liva sine.

AiR UNG

Frå 2021 starta senteret med eit tilbod retta særleg mot unge vaksne mellom 18 og 30 år. Me ser at arbeidsretta rehabilitering kan hjelpe mange unge vaksne som fell ut av, eller ikkje kjem inn i, arbeidsliv og utdanning. Kjenneteikn ved denne gruppa er gjerne manglande erfaring med arbeidslivet, mangel på struktur i kvardagen, helseutfordringar knytt til kosthald og fysisk aktivitet.

Avdeling i Oslo

Frå 2022 starta AiR opp med eit dagtilbod i Oslo. Det er særleg for deltakarar som ikkje har behov for å kome bort frå sitt heimemiljø, men som kan finne vegene tilbake til arbeid eller utdanning med enklare rehabilitering. Med dette har AiR eit tilbod til fleire typar deltakarar i ulike delar av sjukefråveret.

Energi og miljø

AiR er også oppteken av ytre miljø og energioptimalisering. Som del av dette er senteret sertifisert av stiftinga Miljøfyrtårn. Dei seinare år har senteret investert mykje i energieffektiviserande tiltak i form av bygningsmessige forbetringar, jordvarme, solfangarar og solceller. El-bil har me og.  Les meir om miljødata på AiR her for 2020,  2021 og 2022.

Eigd av arbeidslivet

AiR er eigd av partane i arbeidslivet, fleire bedrifter, fagforeiningar og kommunar. Dette sikrar at me utviklar tilbod det er bruk for. Senteret leverer tenestene etter avtale med Helse Sør-Øst. AiR as og er eit ideelt non-profit selskap. Det er ingen eigarar som kan ta utbyte. Alt blir nytta til å utvikle gode tilbod for å løyse viktige samfunnsoppdrag.

Du er kanskje også interessert i:

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://rehabilitering.no 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Om du ber om at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord. 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.