Brukarutval

Brukarutvalet skal:
• vere eit rådgjevande organ for AiR-klinikk og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering
• vere eit rådgjevande organ for styret og administrasjonen i saker som gjeld tilbodet til deltakarane og/eller berører deltakarinteresser
• sikre god medverknad frå deltakarar på alle nivå
• ta initiativ til å fremje saker av betydning for deltakarar
• bidra med deltakarkompetanse i planprosessar og relevante prosjekt
• uttale seg i styresaker som utvalet finn relevante

Utvalet handsamar ikkje enkeltsaker (deltakarsaker).

Medlemmer 2020
Utvalet har tre representantar. To av medlemmene er vald ut blant deltakarar og eitt medlem er utnemnt av FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon).

Anita Hjorteseth, leiar: anita.hjorteseth@porsgrunn.kommune.no tlf. 481 65 007
Wenke Jaklin: wenke.jaklin@stortinget.no tlf. 95080397
Jonas Waksvik: jonas.waksvik@nav.no tlf. 413 04 667