Brukarutval

Brukarutvalet skal:
• vere eit rådgjevande organ for AiR-klinikk og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering
• vere eit rådgjevande organ for styret og administrasjonen i saker som gjeld tilbodet til deltakarane og/eller berører deltakarinteresser
• sikre god medverknad frå deltakarar på alle nivå
• ta initiativ til å fremje saker av betydning for deltakarar
• bidra med deltakarkompetanse i planprosessar og relevante prosjekt
• uttale seg i styresaker som utvalet finn relevante

Utvalet handsamar ikkje enkeltsaker (deltakarsaker).

Medlemmer 2021 – 2022
Utvalet har tre representantar. To av medlemmene er vald ut blant deltakarar og eitt medlem er utnemnt av FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon).

Anita Hjorteseth, leiar: anita.hjorteseth@gmail.com tlf. 481 65 007
Wenke Jaklin: wenke.jaklin@stortinget.no tlf. 95080397
Jonas Waksvik: jonas.waksvik@nav.no tlf. 413 04 667