Arbeidsretta rehabilitering, 4 vekers opphald

Gruppebasert tilbod med individuell oppfylging.

Arbeidsretta rehabilitering er ei tverrfagleg vurdering av funksjonen til deltakaren der målet er å styrke arbeidsevne og bidra til meistring av helserelaterte og sosiale problem som hindrar deltaking i arbeidsliv og livet ellers. Rehabiliteringa har som mål at personar med helseproblem kan halde på, eller koma, tilbake til arbeid.

Målgruppe

  • Personar som er sjukemelde, eller har nedsett arbeidsevne som hindrar dei i å skaffe eller behalde inntektsgjevande arbeid.
  • Alle i yrkesaktiv alder, frå 18 år og oppover, med realistisk moglegheit for og ynskje om å vera i arbeid.
  • Innsøking uavhengig av diagnose.
  • Ferdig eller tilstrekkeleg medisinsk utgreidd.

Programmet

Gjennom eit 4-vekers opphald legg me til rette for endringsprosessar slik at du kan handtere plager og livssituasjonen din på ein betre måte, og framleis stå i jobb eller koma tilbake i jobb.

Du bidreg sjølv aktivt i prosessen ved å bli bevisst og auke fokuset på kva som er mogleg for deg å få til.
Gjennom kartlegging, samtaler, ulike aktivitetar og målarbeid saman med fagpersonar i eit tverrfagleg team (lege, arbeidskonsulent, psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog) jobbar du deg fram til kva tiltak som må til for best mogleg funksjon og balanse i arbeidsliv og privatliv.
Arbeidet skjer både individuelt og i gruppe.

Fysisk aktivitet er ein viktig del av opphaldet og du vil få innføring i ulike treningsformer.

Fagteamet vil hjelpe deg til å halde fokus på bevisstgjering, utvikling og meistring under heile opphaldet.

Opptaksområde

Vi tek inn deltakarar frå heile landet.

Ventetid

Ca. 12 veker

Slik søker du opphald for arbeidsretta rehabilitering