Arbeidsretta rehabilitering, 4 vekers opphald

Gruppebasert tilbod med individuell oppfylging.

Arbeidsretta rehabilitering er ei tverrfagleg vurdering av funksjonen til deltakaren der målet er å styrke arbeidsevne og bidra til meistring av helserelaterte og sosiale problem som hindrar deltaking i arbeidsliv og livet ellers. Rehabiliteringa har som mål at personar med helseproblem kan halde på, eller koma, tilbake til arbeid.

Målgruppe

  • Sjukemeldte og/eller har nedsett arbeidsevne slik at dei er hindra i å skaffe eller behalde inntektsgivande arbeid
  • Alle i yrkesaktiv alder, frå 18 år og oppover, med realistisk moglegheit for og/eller ynskje om arbeidsdeltaking
  • Innsøking uavhengig av diagnose
  • Ferdig medisinsk utreda eller tilstrekkeleg medisinsk utgreidd

Programmet

Eit fire vekers rehabiliteringsopphald skal leggje til rette for endringsprosessar og bidra til auka bevisstgjering av dine ressursar og moglegheiter til arbeidsdeltaking. Du bidreg sjølv aktivt i ein kombinasjon av tiltak retta mot helse og arbeid. Rehabiliteringa inneheld kartlegging, undervising og rettleiing – individuelt og i gruppe. Du får innføring i ulike treningsformer og får rettleiing i utforming og gjennomføring av ein skreddarsydd tiltakssplan for arbeid og andre livsområde, med koordinering til arbeidsplass og/eller lokalt støtteapparat som fastlege, anna helsepersonell og/eller Nav. Du blir knytt til og fylgd opp av eit eige fagteam under opphaldet. Teamet er sett saman av lege, arbeidskonsulent, samtaleterapeut (psykolog/sjukepleiar), fysioterapeut og idrettspedagog som saman med deltakarane jobbar med endringsprosessar og fokus på bevisstgjering, utvikling og meistring under heile opphaldet.

Opptaksområde

Vi tek inn deltakarar frå heile landet.

Ventetid

Ca. 9 veker

Slik søker du opphald for arbeidsretta rehabilitering