Arbeidsretta rehabilitering, 4 vekers opphald

Gruppebasert tilbod med individuell oppfylging.

Arbeidsretta rehabilitering er ei tverrfagleg vurdering av funksjonen til deltakaren der målet er å styrke arbeidsevne og bidra til meistring av helserelaterte og sosiale problem som hindrar deltaking i arbeidsliv og livet ellers. Rehabiliteringa har som mål at personar med helseproblem kan halde på, eller koma, tilbake til arbeid.

Målgruppe

  • Personar som er sjukemelde, eller har nedsett arbeidsevne som hindrar dei i å skaffe eller behalde inntektsgjevande arbeid.
  • Alle i yrkesaktiv alder, frå 18 år og oppover, med realistisk moglegheit for og ynskje om å vera i arbeid.
  • Innsøking uavhengig av diagnose.
  • Ferdig eller tilstrekkeleg medisinsk utgreidd.

Programmet

Gjennom eit firevekersopphald legg me til rette for endringsprosessar slik at du kan handtere plager og livssituasjonen din på ein betre måte, og framleis stå i jobb eller koma tilbake i jobb.

Du bidreg sjølv aktivt i prosessen ved å bli bevisst og auke fokuset på kva som er mogleg for deg å få til.
Gjennom kartlegging, samtaler, ulike aktivitetar og målarbeid saman med fagpersonar i eit tverrfagleg team (lege, arbeidskonsulent, psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog) jobbar du deg fram til kva tiltak som må til for best mogleg funksjon og balanse i arbeidsliv og privatliv.
Arbeidet skjer både individuelt og i gruppe.

Fysisk aktivitet er ein viktig del av opphaldet og du vil få innføring i ulike treningsformer.

Fagteamet vil hjelpe deg til å halde fokus på bevisstgjering, utvikling og meistring under heile opphaldet.

Opptaksområde

Vi tek inn deltakarar frå heile landet.

Ventetid

Ca. 9 veker

Slik søker du opphald for arbeidsretta rehabilitering