Kompetansetenesta

Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering er ei eiga avdeling ved Rehabiliteringssenteret AiR AS. Hovudmålet til kompetansetenesta er å drive kunnskaps- og kompetansespreiing til alle aktørar som tilbyr arbeidsretta rehabilitering. 

I praksis har kompetansetenesta eit mykje breiare nedslagsfelt. Vi når ut til både primær- og spesialisthelsetenesta, Nav-kontor og arbeids- og inkluderingsbedrifter gjennom aktivitetane våre. For å legge til rette for at flest mogleg aktørar frå heile landet kan delta, skjer ein stor del av aktivitetane digitalt. Saman med digitale arrangement og kurs, er nettsida www.arbeidoghelse.no og nyheitsbrevet vårt sentralt i kompetansespreiingsarbeidet.

I 2022 satsa vi spesielt på kompetansespreiing knytt til tre tema: 

 1. Ungt utanforskap
 2. Arbeid og helse
 3. Arbeidsretta rehabilitering

 

Ungt utanforskap
Kompetansetenesta satsa tungt på kompetansespreiing knytt til temaet ungt utanforskap i heile 2022, med tilsetjing av ny rådgjevar innan ungt utanforskap, innovasjons- og forskingsprosjektet “Ungt innenforskap”, artikkelseriar på nettsida, ein webinarserie og eit eige arrangement under Arendalsveka. 

I ein webinarserie våren 2022 sette kompetanestenesta søkeljos på følgjande tema:

 1. Unge utanfor arbeid og utdanning – kor mange er dei og kva kjenneteiknar dei?
 2. Unge utanfor arbeid og utdanning – korleis kan vi samhandle for å gje dei betre hjelp?
 3. Individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering – gode tiltak mot ungt utanforskap?
 

Det var også fullt hus under Arendalsveka, då vi tok opp følgjande tema: Ungt utanforskap – sjuk ungdom eller eit sjukeleggjerande samfunn?

 

Arbeid og helse

Kompetansetenesta tilbyr fleire ulike nettkurs, mellom anna eit “grunnkurs” for personar som jobbar på arbeid og helse-feltet. Kurset passar for fagpersonar som arbeider med helse, og som ynskjer meir fokus på arbeid som delmål. 

I 2022 vart dette grunnkurset vidareutvikla, og vi tilbyr no ein eigen variant for tverrfaglege team. Målet med kurset er å få ei betre felles forståing for nøkkelbegrep innan arbeid og helse på tvers av fagleg bakgrunn og profesjon. Tilbakemeldingane så langt har vore svært gode!

Dette året publiserte vi også ein ny oversikt over forsking på arbeid og helse. Oversikten inneheld mellom anna systematiske kunnskapsoppsummeringar på feltet, og har blitt godt motteken blant fagfolk. 

 

Arbeidsretta rehabilitering

Oppsummert forsking var også temaet for 40 digitale “djupnemøte” der fagfolk frå 40 ulike verksemder innan arbeid og helse og arbeidsretta rehabilitering deltok. Alle helseregionar var representerte. 

Tema for djupnemøta om forsking var: 

 1.  Kognitiv fungering hos deltakarar: Korleis trene opp kognisjon innan arbeidsrettet rehabilitering? 
 2. Vurdering av arbeidsevne i rehabilitering og arbeidsretta tiltak
 3. Tverrfaglig teamarbeid
 4. Dag- og døgnbasert arbeidsretta rehabilitering: Korleis utvikle tilbodet?

I djupnemøta vart forskinga først presentert av ein av våre forskarar. Deretter la vi opp til ein diskusjon der deltakarane diskuterer kva forskinga har å seie for praksis. 

I tillegg til dei tre satsingsområda over, arbeidde vi med vidareutvikling av kvalitetsregisteret for arbeidsretta rehabilitering, nettverk, forskings- og innovasjonsprosjekt og vitskaplege publikasjonar.


Kvalitetsregisteret – eit verktøy for å måle resultat av arbeidsretta rehabilitering

Kompetansetenesta driv eit kvalitetsregister for arbeidsretta rehabilitering, som skal bidra til å utvikle fagfeltet og heve kvaliteten på arbeidsretta rehabilitering. I registeret samlar og dokumenterer vi resultat av rehabiliteringa. Tala koblast opp mot data frå Nav, slik at vi kan følgje endringane i arbeidsdeltaking og økonomiske ytingar i eitt år etter arbeidsretta rehabilitering. 

 

Nettverk
Kjernegruppa er eit nettverk som har som mål å styrke fagfeltet arbeidsretta rehabilitering gjennom fagutvikling, forsking og kompetansespreiing. Fem klinikkar som tilbyr arbeidsretta rehabilitering i ulike delar av landet deltek. Kompetansetenesta leier samarbeidet, som i fellesskap prioriterer satsingsområde og samarbeidsprosjekt.

I tillegg til ulike samarbeidsprosjekt er det faglege treffpunktet «Møteplassen» eit viktig nav i nettverket. I 2022 var temaet «Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt i endring».


Forsking og innovasjon

Innovasjons- og forskingsprosjektet «Digital arbeidsretta rehabilitering» var ei viktig satsing for oss i 2022. I prosjektet testar tre klinikkar ut Virtual Reality (VR) i arbeidsretta rehabilitering. Utprøvinga vert følgd opp med følgeforsking.

Kompetansetenesta samarbeider også med Universitetet i Sør Øst-Norge og kommunane Fjord, Bamble og Vinje om forskings- og innovasjonsprosjektet «HelseSamArbeid». Målet med prosjektet er å legge til rette for ein tidleg kommunal innsats innan arbeid og helse.

Les meir om forskings- og innovasjonsprosjekta våre >


Vitskaplege publikasjonar

I 2022 bidrog tilsette ved kompetansetenesta i følgjande vitskaplege publikasjonar: 

 1. Johansen T, Kvaal AM, Konráðsdóttir ÁD. Developing and Implementing ICF-Based Tools for Occupational Rehabilitation Supporting the Communication and Return to Work Process Between Sickness Absentees, Clinical Team and Jobcentre Contacts. Front Rehabil Sci 2022;3():830067. Epub 2022 jul 15.
 2. Johnsen TL, Fyhn T, Jordbru A, Torp S, Tveito TH, Øyeflaten I. Workplace Inclusion of People With Health Issues, Immigrants, and Unemployed Youths-A Qualitative Study of Norwegian Leaders’ Experiences. Front Psychol 2022;13():687384. Epub 2022 jun.
 3. Mæland S, Holmås TH, Øyeflaten I, Husabø E, Werner EL, Monstad K. What is the effect of independent medical evaluation on days on sickness benefits for long-term sick listed employees in Norway? A pragmatic randomised controlled trial, the NIME-trial. BMC Public Health 2022 Feb 26;22(1):400. Epub 2022 feb.
 4. Andersen W, Linge AD, Jensen C. What works? A qualitative study of participants experiences of a traditional lifestyle intervention with a work focus. Int J Qual Stud Health Well-being 2022 Dec;17(1).
 5. Fyhn T, Grønås-Werring M, Hjelmeland S, Boysen K, Øyeflaten I, Opsahl J, & Johnsen TL. Evaluering av Senter for sykefraværsoppfølging i Hamarregionen. Sluttrapport. Oxford Research, 2022/3.
 

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://rehabilitering.no 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Om du ber om at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord. 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.